Εκκλησίες

Υπάρχουν σήμερα τέσσερις (4) εκκλησίες από τις οποίες οι τρεις (3) βρίσκονται στον Οικισμό του χωριού και η τέταρτη ο Αη-Γιάννης τα Αμπέλια, 3 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά του χωριού.

Εκκλησία του Αη-Αθανασίου, ρυθμού Βασιλικής με ξυλόγλυπτο τέμπλο και παλιές εικόνες. Κτίσθηκε το 1910, υπάρχει ανάγλυφο το έτος κτήσης στην Βόρεια είσοδο. Είναι πετρόκτιστος ναός, βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του χωριού απ’ όπου η θέα είναι καταπληκτική. Λίγα μέτρα από την Νότια πλευρά του ξεκινά προς τα κάτω βαθιά χαράδρα που στο βάθος της είναι το ρέμα (χείμαρος). Μπροστά είναι το σιδερένιο καμπαναριό του. Εορτάζει την 2η Μαϊου και είναι ο πολιούχος του χωριού.
Στο παρελθόν μέχρι το 1965 περίπου γινόταν πανηγύρι με ζωντανή μουσικό ορχήστρα, στο οποίο έρχονταν από τα γύρω χωριά κόσμος (Αμπελάκι – Σαρδίνια, Μαλεσιάδα, Γιαννόπουλοι).
Στην εκκλησία λειτούργησε για λίγα χρόνια (1964-1967) το Δημοτικό Σχολείο.

Εκκλησία Κοίμηση της Θεοτόκου. Βρίσκεται στο μέσον του χωριού. Στον περίβολό της είναι το Κοιμητήριο του χωριού, ρυθμού Βασιλικής. Κτίσθηκε το 1892. Στο εσωτερικό της οι τοίχοι έχουν αγιογραφίες που όμως έχουν υποστεί φθορά. Είναι ιδιαίτερης τεχνοτροπίας, κυρίως το τέμπλο της και το εσωτερικό του Ιερού. Γιορτάζει την 15η Αυγούστου με προσέλευση μεγάλων αριθμού χωριανών. Από το 2000 άρχισε η διοργάνωση ανταμώματος των Αριαδιτών στη γιορτή της. Από το 2005 ο ιδρυθείς σύλλογος των Αριαδιτών πραγματοποιεί αντάμωμα – εκδήλωση στη χάρη της που έχει πλέον καθιερωθεί.

Εκκλησία του Αγ. Χαραλάμπους. Μικρός ναός βρίσκεται στην κορυφή του οικισμού του χωριού. Η περιγραφή του και το ιστορικό κτήσης του καταχωρείται με αυτούσιο κείμενο της Αιτωλοακαρνανικής – Ευρυτανικής Εγκυκλοπαίδειας, σελ. 151 του εκδότη Ι. Κουφού με αναφορά στην πηγή της πληροφορίας. «΄Αγιος Χαράλαμπος. Μικρόν, ρυθμού Βασιλικής, παρεκκλήσιον εις το χωρίον Αριάδα Βάλτου, πλήρες τοιχογραφιών. Υπέρ την θύραν της εισόδου, κατέναντι των Βημοθύρων, εγράφη διά χρωστήρος η εξής ιδρυτική επιγραφή: «Ανηγέρθη και ανιστορήθη ούτος ο θείος και πάνσεπτος ναός του Αγίου Χαραλάμπους διά συνδρομής, κόπου και μόχθου του τιμιωτάτου και ευγενεστάτου Παναγιώτου του Πεποσάρη... ένεκα ψυχικής σωτηρίας των γονέων και μνήμης. ... Από Χριστού γεννήσεως 1695, Δεκεμβρίου 25».
Περί την πρόθεσιν εικονίζονται Πέτρος ο Αλεξανδρείας και ο Κύριος, έχων διεργηγμένον τον χιτώνα υπό του Αρείου μετά της εξής επιγραφής: «Τις σου τον Χιτώνα, Σώτερ, διείλεν;», και της οποίας η απάντησις δίδεται αμέσως, γραμμένη αντιστρόφως εκ δεξιών προς τ’ αριστερά (βουστροφηδόν): «ςοιερΑ ςοτσικακγαπ ο σοτυο», ήτοι: «ούτος ο παγκάκιστος ΄Αρειος».
Επιχώριος παράδοσις αποδίδει την ίδρυσίν του εις Κλέφτην κινδυνεύοντα να συλληφθή υπό των Τούρκων κατά τους χρόνους της δουλείας, διαφυγόντα δε την αιχμαλωσίαν χάρις εις την επέμβασιν του Αγίου Χαραλάμπους, τον οποίον επεκαλέσθη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σωφρ. Παπακυριάκου, ΄Αγιος Χαράλαμπος Αρειάδος – Βάλτου, περ. «Ποιμήν ο Καλός», τόμ. Α΄, 1929, σελ. 31.
Στον περίβολό του υπήρχε στο παρελθόν μέχρι το 1963 ένα μεγάλο πουρνάρι. Λόγω της διάβρωσης οι υπέροχες τοιχογραφίες έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά. ΄Εγιναν επισκευές στην στέγη κυρίως για την προστασία από τη βροχή με τοποθέτηση κεραμιδιών αντί των πέτρινων πλακών που υπήρχαν αρχικά.
Από καλή πρόθεση προστασίας του αλλά και άγνοια προστέθηκε στην πρόσοψη του παλιού ναού που ανέγραφε το χρόνο κτήσης του νέο κτίσμα αυξάνοντας το μήκος του, αλλά δυστυχώς αλλοίωσε πλήρως την φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά του παλιού ναού. Μετά από αίτημα του Δ.Σ. του Συλλόγου το 2014 επεσκέφθη το ναό κλιμάκιο της Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και θα καταβληθεί προσπάθεια αποκατάστασης ώστε να αναδειχθεί ο αρχικός ναός.

Εκκλησία Αγ. Ιωάννου. Απλός μικρός ναός στη θέση Αμπέλια, έξω από το χωριό 3 χιλιόμετρα απόσταση. Κτίσθηκε το 2010 στη θέση του προϋπάρχοντος αλλά πλήρως κατεστραμμένου ναίσκου του Αη-Γιάννη. Από τη θέση αυτή αντικρύζει κανείς απέναντι την Αριάδα σκαρφαλωμένη και απλωμένη στην υψωμένη ως εκτεταμένη προεξοχή του Κούτπα.
Λίγο πιο κάτω το έδαφος βυθίζεται σχηματίζοντας βαθιά χαράδρα που στο βάθος της σχηματίζεται και ρέει το 2ο ρέμα που περιβάλει από Βορρά το χωριό. Μαγευτική θέα της άγριας φύσης που απλώνεται γύρω.